Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Bến Cát, Bình Dương

  • Diện tích : 80 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    - May mặc

    - Chế biến

    - Điện tử

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp