Cụm công nghiệp Thanh Lương

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Bình Long, Bình Phước

  • Diện tích : 75 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; 

    Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và sản xuất hàng tiêu dùng; 

    Tiếp nhận di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất khác cần di dời vào Cụm công nghiệp, gắn với khu xử lý nước thải tập trung

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp