Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Thủ Đức, Hồ Chí Minh

  • Diện tích : 61.7 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Đa ngành, công nghiệp nhẹ với gia công sản phẩm và máy móc

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp