Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Long Thành, Đồng Nai

  • Diện tích : 410.31 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Công nghiệp công nghệ cao  

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp