Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Châu Thành, Bến Tre

  • Diện tích : 101.468 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Sản phẩm công nghệ cao

    Sản phẩm điện, điện tử


Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp