Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Thủ Thừa, Long An

  • Diện tích : 768 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Các ngành công nghiệp hổn hợp ít sử dụng nước và nước thải có mức độ ô nhiễm trung bình.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp