Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Hớn Quản, Bình Phước

  • Diện tích : 91.94 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Là khu công nghiệp tổng hợp, đa ngành.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp