Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Bình Chánh, Hồ Chí Minh

  • Diện tích : 210.3 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Các loại hình công nghiệp sạch, công nghiệp không gây ô nhiễm nguồn nước. Về ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi cho phép mức độ cấp IV và V.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp