Logo

Cho thuê đất Khu công nghiệp tại KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

image
Cho thuê đất Khu công nghiệp tại KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê đất Khu công nghiệp tại KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê đất Khu công nghiệp tại KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê đất Khu công nghiệp tại KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Giá

  125 USD/m2
 • Diện tích

  50000m2
 • Loại BĐS

  Đất Công Nghiệp
Thông tin mô tả

Cho thuê đất Khu công nghiệp tại KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Diện tích các khu đất:

 • 18.000 m2
 • 50,000 m2
 • 10,000 m2
 • 40,000 m2 ( for Logistic)

Vị trí:

 • Cách Quốc lộ 51 : 1.5 km
 • Cách thành phố Vũng Tàu 40 km,
 • Cách thành phố Hồ Chí Minh 60 km
 • Cách  cảng Thị Vải 1 km
 • Cách Sân bay Long Thành 30 km

Giá cho thuê:

 • 125USD/m2/toaøn boä thôøi haïn
 • Phí söû duïng haï taàng: 0,65USD/m2/naêm (Bao goàm Chi phí quaûn
  lyù, duy tu haï taàng, chieáu saùng, baûo veä, caây xanh… Chöa bao goàm phí xöû
  lyù nöôùc thaûi)
 • Thôøi haïn thueâ ñaát: Keå töø ngaøy kyù hôïp ñoàng thueâ laïi ñaát ñeán heát ngaøy
  25/7/2058

Để tìm hiểu thêm thông tin kho xưởng cũng như các bất động sản thuê khác, xin vui lòng liên hệ:

Số điện thoại: 0389155752- Ms Vinh

Email: [email protected]

Thông tin chi tiết
Tiện ích
Xem bản đồ